10 февраля 2018

"Эхэ хэлэн - Манай Баялиг"

9 февраля 2018 года в Буддийском университете "Даши Чойнхорлин" им. Дамба Даржа Заяева завершился первый в этом году Конкурс по Бурятскому языку
"Эхэ хэлэн - Манай Баялиг", который прошел при поддержке Торговой группы "АБСОЛЮТ" .

9 февраля 2018 года в Буддийском университете "Даши Чойнхорлин" им. Дамба Даржа Заяева завершился первый в этом году Конкурс по Бурятскому языку
"Эхэ хэлэн - Манай Баялиг", который прошел при поддержке Торговой группы "АБСОЛЮТ" .
На конкурсе участвовали школьники Бурятии и Иркутской области.

Более подробнее о конкурсе мы напишем позже.
ниже:
Смотрите результаты конкурса и фотографии в альбоме по ссылке

«БУРЯАД ХЭЛЭН»
гэжэ номинациин
Эрхим бүлэгүүд
1. Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин "Жэмбүүр" бүлгэм
2. Эрхүү можын Оһын аймагай Үбэсын хүүгэдэй уран бэлигэй байшан
3. Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
4. Хурамхаанай аймагай Барханай дунда һургуулиин 2-дохи бүлгэм
5. Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули
6. Улаан-Удэ хотын 29-дэхи Буряад гимназии
7. Ахын аймагай Бүрэнголой дунда һургуули
8. Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

ЭТИГЭЛ ХАМБАДАА ЗАЛЬБАРАЛ, ДОНШУУР МААНИ,
САГААН ДАРА ЭХЫН МАГТААЛ

I ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули
II ҺУУРИ Сэлэнгын аймагай Сэлэн-Дүүмын дунда һургуули
III ҺУУРИ Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин "Урагшаа" бүлгэм

УРАН ГАРТАН

I ҺУУРИ Дармаева Лена, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
II ҺУУРИ Бутитова Дарису, Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат
III ҺУУРИТогтохоева Баира, Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули

МОДОН ДАРХАН

I ҺУУРИ Бадмаев Заято, Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг
II ҺУУРИ Дугаржапов Илья, Сэлэнгын аймагай Сэлэн-Дүүмын дунда һургуули
III ҺУУРИ Чимитов Агван, Улаан-Үдэ хотын Зандан Жуу түб

УРАН БАРИМАЛ

I ҺУУРИ Цыдыпова Катияни, Улаан-Удэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази
II ҺУУРИ Залуцкая Алина, Хяагтын аймагай Мөөрөөшын дунда һургуули
III ҺУУРИ Жамсуев Гарма, Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуули

ХАМБА ЛАМЫН ШАН АБАЛГЫН ТЭМСЭЭН

I СУУРИ Нанзатов Зоригто, Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат
II ҺУУРИ Забанова Сэлмэг, Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 4-дэхи дунда һургуули
III ҺУУРИ Жапов Аюржана, Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей – интернадай “Эдиршүүл” гэһэн 2-дохи бүлгэм.

суури сургуули оноо

1 Бэсүүрэй аймагай Харланай үхибүүдэй бүлэг 72,8
2 Улаан-Удэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази 69,8
3 Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат 68,3
4 Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули 67,6
5 Ахын аймагай Бүрэнголой дунда һургуули 64
6 Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули 62,75
7 Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 4-дэхи дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм 61,2
8 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин "Жэмбүүр" бүлгэм 61,05
9 Сэлэнгын аймагай Ноёхоной дунда һургуули 59,05
10 Сэлэнгын аймагай Сэлэн-Дүүмын дунда һургуули 59
11 Баргажанай аймагай Баянголой дунда һургуули 56,3
12 Хурамхаанай аймагай Барханай дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм 55,4
13 Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули 55,3
14 Хурамхаанай аймагай Барханай дунда һургуулиин 2-дохи бүлгэм 53,95
15 Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуули 53,65
16 Хяагтын аймагай Мөөрөөшын дунда һургуули 53,6
17 Хяагтын аймагай Энхэ-Талын дунда һургуули 52,83
18 Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 4-дэхи дунда һургуулиин 2-дохи бүлгэм 52,6
19 Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей – интернадай “Эдиршүүл” гэһэн 2-дохи бүлгэм 52,2
20 Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули 51
21 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын дунда һургуулиин "Урагшаа" бүлгэм 51
22 Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуули 45,8
23 Захааминай аймагай Захааминай 1-дэхи дунда һургуули 44,9
24 Зэдын аймагай Дэрэстэйн дунда һургуули 44,9
25 Мухаршэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули 44,5
26 Эрхүү можын Оһын аймагай Үбэсын хүүгэдэй уран бэлигэй байшан 43,6
27 Сэлэнгын аймагай Харганаагай дунда һургуули 42,45
28 Хэжэнгын аймагай Могсохоной дунда һургуули 42,1
29 Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули 41,6
30 Хэжэнгын аймагай Чисаанын дунда һургуули 41,3
31 Улаан-Үдэ хотын Зандан Жуу түб 40,8
32 Захааминай аймагай Шара-Азаргын ба Енгорбойн дунда һургуулиинуудай бүлгэм 39,4
33 Улаан-Үдэ хотын суглуулагдамал "Тэрэнги" бүлгэм 39,1
34 Хяагтын аймагай Сүбэгтын дунда һургуули 39,1
35 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын лицей 37
36 Захааминай аймагай Сахирай интернат- һургуули 36,5
37 Сэлэнгын аймагай Загастайн дунда һургуули 35,6
38 Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгын дунда һургуули 35
39 Захааминай аймагай Бортын дунда һургуули 33,8
40 Хяагтын аймагай Баян-Булагай дунда һургуули 33,8
41 Улаан-Үдэ хотын 18-дахи дунда һургуули 33,6
42 Хяагтын аймагай Хоронхойн дунда һургуули 30,8
43 Хяагтын аймагай Хяагта хотын 2-дохи дунда һургуули 30,5
44 Улаан-Үдэ хотын 28-дахи Элүүржэлгын интернат-һургуули 30,4
45 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын интернат 30,15
46 Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуулиин 1-дэхи бүлгэм 29,5
47 Улаан-Үдэ хотын 38-дахи дунда һургуули 29,5
48 Улаан-Үдэ хотын 56-дахи физикэ ба тоо бодолгын шэглэлтэй һургуулиин "Солонго" бүлэг 25,6
49 Улаан-Удэ хотын 14-дэхи гимнази 24,6
50 Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуулиин 2-дохи бүлгэм 23,6
51 Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 4-дэхи дунда һургуулиин 3-дахи бүлгэм 23,5
52 Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын 1-дэхи ба 6-дахи дунда һургуулинуудай бүлгэм 18
53 Улаан-Үдэ хотын 56-дахи физикэ ба тоо бодолгын шэглэлтэй һургуулиин "Хонхонууд" бүлэг 17,3
54 Улаан-Үдэ хотын 43-дахи дунда һургуули 16,3
55 Улаан-Үдэ хотын 12-дохи дунда һургуули 10,8
56 Сэлэнгын аймагай Новоселенгинскын интернат -һургуули 7,5
57 Улаан-Үдэ хотын 3-дахи Лингвистическэ гимнази 5,5
58 Улаан-Үдэ хотын 31-дэхи дунда һургуули 1,6